Olet täällä

Korona vaikuttaa MMA:n jäsenistön arkeen – lue vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Elämme nyt poikkeuksellista aikaa: koronavirus vaikuttaa varmasti jollain tasolla meidän jokaisen arkeen. Työpaikoilla törmätään tilanteisiin ja kysymyksiin, joita ei ole aiemmin tarvinnut miettiä. Korona-aiheiset kysymykset ovatkin lisääntyneet MMA:lle tulleissa yhteydenotoissa. Kokoamme aktiivisesti yhteen vastauksia näihin kysymyksiin. 

Tilanne elää koko ajan, ja on mahdollista, että valtioneuvosto päättää uusista toimista. Pyrimme päivittämään tätä ohjeistusta, mutta epäselvissä tilanteissa kannattaa aina olla yhteydessä MMA:han ja MMA:n lakipalveluun. Palvelumme saattavat olla tilanteen vuoksi ajoittain ruuhkautuneita. 

MMA suosittelee lisäksi jokaista seuraamaan viranomaisten, kuten sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n, ohjeistuksia sekä lukemaan ajantasaista tietoa luotettavista uutislähteistä. MMA toivoo työpaikoille avointa keskustelua ja ratkaisujen hakemista erilaisiin tilanteisiin yhteishengessä. Nyt on tärkeää puhaltaa yhteen hiileen!


USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET


KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Työnantaja on puhunut, että edessä saattaa olla lomautuksia. Onko tämä mahdollista ja mitä se tarkoittaa?

On hyvinkin mahdollista, että nyt vallitseva tilanne, jossa tilaisuuksia rajoitetaan, tapaamisia suositellaan minimoimaan ja ihmiset välttävät ravintoloita ja ostoskeskuksia, johtaa siihen, että yritysten edellytykset tarjota työtä vähentyvät siten, että määräaikaisia lomautuksia toteutetaan.

Lomautus on työnantajan suorittama toimenpide, jolla keskeytetään työnteko ja palkanmaksu väliaikaisesti työsuhteen muutoin pysyessä voimassa. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Tilapäisen työn tai työnteon tarjoamisedellytysten vähentymisen perusteella lomauttaa voidaan enintään 90 päiväksi.

Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisesti tai työaikaa lyhentämällä (ns. osa-aikalomautus).

Olemme koonneet yhteen kattavan tietopaketin lomautuksista. Lue lisää tästä.

Voiko työnantaja velvoittaa minut perumaan kaikki asiakaskäynnit toistaiseksi? Minulla on provisiopalkka ja tämä näkyy heti palkassani. 

Kyllä voi. Työnantajalla on työnjohto-oikeus, ja työnantaja voi antaa työtä ja työn suorittamista koskevia ohjeita ja määräyksiä. Työnantaja ei kuitenkaan vapaudu palkanmaksuvelvollisuudesta, vaan työnantajan tulee suorittaa työntekijälle tämän normaali keskimääräinen palkka ajalta, jolta työntekijä on estynyt suorittamasta työtään.

Jos työntekijä kuitenkin pystyy hoitamaan työtään ja asiakaskontakteja etäyhteyksien avulla, arvioidaan velvollisuutta maksaa keskimääräinen palkka toisin.

Voiko työnantaja velvoittaa minut etätyöhön?

Työnantaja ei voi velvoittaa sinua työskentelemään etänä, ellei etätöiden tekemisestä ole sovittu. Kannattaa kuitenkin pyrkiä löytämään sovinnollinen ratkaisu asiaan. Mikäli etätyötä tehdään, tulee työnantajan tarjota työntekijälle etätyöhön tarvittavat välineet ja yhteydet.

Tällä hetkellä suositus onkin, että etätyötä ja etäkokouksia tulee nyt käyttää epidemian leviämisen välttämiseksi, silloin kun niiden käyttö vain on mahdollista.

MMA suosittelee nyt epidemia-aikana etätöistä sopimista ja etätyön sallimista. Lue koko suositus tästä.

Voiko työnantaja kieltää minua tulemasta työpaikalle, koska pelkää, että olen altistunut koronavirukselle, vaikka minulla ei ole mitään oireita? Työtäni ei oikein ole mahdollista tehdä etänä.

Kyllä, työnantaja voi antaa tällaisen määräyksen ja tämän mukaisesti tulee toimia. Koska kyse ei ole kuitenkaan ns. virallisesta karanteenista, ei työntekijä ole oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, vaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle normaalisti palkan. Jos työntekijällä on esim. myyntiin perustuva provisiopalkkaus, tulee työntekijälle maksaa keskimääräinen palkka.

Työni on sen luonteista, että pystyisin hyvin tekemään sitä myös etänä kotoa käsin. Työnantajani ei ole kuitenkaan sallinut etätyötä. Onko työnantajan nyt tässä tilanteessa sallittava etätyö?

Valtioneuvosto on antanut suosituksen, jonka mukaan etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen sallivat. Tämä ei kuitenkaan velvoita työnantajaa. Työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden yhdessä kannattaisi kuitenkin keskustella työnantajan edustajien kanssa ja pyrkiä sopimaan asiasta. MMA toivoo työsuhteiden molemmilta osapuolilta avointa asennetta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

MMA suosittelee nyt epidemia-aikana etätöistä sopimista ja etätyön sallimista. Lue koko suositus tästä.

Mitä jos minut määrätään karanteeniin? Saanko mistään tuloa?

Kunnan nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää siitä, määrätäänkö ihminen karanteeniin tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty karanteeniin, etkä pysty tekemään töitä. Tartuntatautipäivärahaa voi saada, vaikka et olisi työkyvytön.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa myös, jos alle 16-vuotias lapsi, jonka huoltaja olet, on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi, etkä sen vuoksi pysty tekemään töitä.

Jos voit tehdä työtäsi etänä eikä ansionmenetystä siksi synny, ei päivärahaa voi saada. Myöskään loman ajalta päivärahaa ei makseta.

Minut on määrätty karanteeniin lääkärin toimesta. Työnantajan mukaan nämä päivät vähennetään lomistani. Onko näin?

Työnantaja ei voi määrätä työntekijää lomalle karanteenin aikana – siis lomapäivät eivät kulu.

Tunnen itseni sairaaksi. Voinko jäädä kotiin vain ilmoittamalla siitä työnantajalle?

Lähtökohtaisesti sairastumistilanteissa tulisi toimia samoin kuin työnantajan ohjeistus on ollut tähänkin asti. Eli jos työnantaja on edellyttänyt sairauspoissaolotilanteissa lääkärintodistuksen, pätee tämä ohje edelleen. Vahva suositus kuitenkin on, että työnantajat mahdollistaisivat työntekijän sairauspoissaolon ns. omailmoituksella eli että työntekijän ei tarvitsi hankkia lääkärintodistusta. Asiasta on syytä keskustella työnantajan kanssa.

Korvaako työpaikan vakuutus etätöissä sattuneet vahingot?

Työpaikan vakuutus ei välttämättä korvaa kotona sattuvia tapaturmia. Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, josta maksettavat korvaukset on määrätty laissa.

Etätöiden osalta työtapaturmavakuutus kattaa vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot. Jos läppäri tippuu varpaille ja varvas murtuu, lakisääteinen vakuutus korvaa vahingon. Mutta jos liukastuu käydessään vessassa, vakuutus ei korvaa. Syynä on se, että työnantaja ei voi vaikuttaa kotona tapahtuvan työn turvallisuuteen ja olosuhteisiin. MMA:n jäsenenä sinulla on kuitenkin voimassa myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Milloin voin saada sairauspäivärahaa tai tartuntatautipäivärahaa?

Sairauden ajalta maksetaan lähtökohtaisesti joko palkkaa tai sairauspäivärahaa ja karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa.

Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty karanteeniin taudin leviämisen estämiseksi lapsen huoltajalla on oikeus jäädä kotiin ja saada tartuntatautipäivärahaa.

Valtioneuvosto on päättänyt, että koulut suljetaan toistaiseksi. Onko minulla oikeus jäädä kotiin?

Mitään erityistä lainsäännöstä tilannetta ajatellen ei ole. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus olla poissa töistä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätön työntekijän perhettä kohdanneen, sairaudesta johtuvan ennalta-arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Tulkintamme mukaan kyseinen lainsäännös tulee noudatettavaksi tässäkin tilanteessa.

Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus olla poissa työstä päättyy, kun lapsen hoito saadaan järjestettyä.

Työnantajalla ei normaalitilanteessa ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka on poissa työstä pakottavista perhesyistä. Työntekijällä ei ole oikeutta myöskään Kelan tartuntatautipäivärahaan, ellei samalla ole määrätty karanteeniin. Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa, että hän tekee työtä etänä ollessaan kotona lapsen kanssa. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa tehdyn työajan suhteessa. Osapuolet voivat sopia myös vuosilomien tai liukumasaldojen pitämisestä tai viime kädessä myös palkattomasta vapaasta.

Kyse on poikkeuksellisesta tilanteesta ja tästä syystä MMA toivoo työnantajilta ja työntekijöiltä joustavien ratkaisujen etsimistä ja löytämistä.

Miten menee valtioneuvoston linjaus opetuksen järjestämisestä?

Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020, että ”varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.”

MMA:n sivuilla on paljon juttua palkansaajan turvaverkoista koronaviruksen varalta. Saako yrittäjäjäsen jostain taloudellista tukea koronaviruksen iskiessä?

Myös yrittäjä on lähtökohtaisesti oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos hän sairastuu koronavirukseen tai joutuu viruksen takia karanteeniin tai eristyksiin. Palkansaajien kohdalla ansionmenetys korvataan täysimääräisesti sen hetkisen palkan mukaan. Yrittäjällä tartuntapäiväraha samoin kuin sairauspäiväraha määräytyy hänen itselleen ottaman YEL-vakuutuksen mukaan. Valitettavan usein työtulo on kuitenkin määritelty liian alhaiselle tasolle, jotta sitä kautta saisi toimeentulonsa turvattua.

Jos vuosityötulon on määritellyt minimiin eli 7 958,99 euroon, saa yrittäjä sairastuessaan tai karanteeniin joutuessaan vain 26,53 euroa per arkipäivä. Keskimääräisellä 22 000 euron vuosityötulollakin saa päivärahaa vain 73,33 euroa jokaiselta arkipäivältä.

Tartuntapäivärahaa haetaan Kelan sivuilta löytyvällä lomakkeella. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, joten se korvaa ”täysimääräisesti” työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Tartuntatautipäivärahaa pitää hakea viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun on jäänyt tartuntataudin takia pois töistä.

Sen sijaan, jos yrittäjä joutuu jäämään kotiin hoitamaan lasta, joka ei ole karanteenissa mutta ei myöskään koulussa koulujen sulkeuduttua, ei saa tästä korvausta. 

Itse koronavirukseen sairastuminen ja lääkärin määräämä karanteeni ovat ainakin tällä hetkellä vielä niin harvinaisia, että tartuntapäivärahan tai sairauspäivärahan saamista suurempi huoli yrittäjällä lienee toimeentulosta asiakastapaamisten vähentyessä ja myynnin jatkuvasti laskiessa tai esim. koulutustilaisuuksien peruuntuessa. Tämän asian suhteen ei valitettavasti ole paljon tehtävissä. Tähän mennessä julkistetut yrittäjien tukikeinot ovat sangen tehottomia: kyse on vain verojen ja YEL-vakuutusmaksujen maksuajasta. Toivoa sopii, että valtio löytää toimivat tukikeinot pienyritysten pystyssä pitämiseksi.

Millaista tukea yhteiskunta tarjoaa/aikoo tarjota yrittäjille ja yrityksille?

Yhteiskunnan yrittäjille ja yrityksille suuntaamat tukimuodot alkavat hahmottua. Päällimmäisenä on yksinyrittäjien ja freelancereiden pääsy työttömyysturvan piiriin. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa. Tämä lakimuutos saataneen voimaan huhtikuun alkupäivinä.

Yksinyrittäjät voivat hakea myös kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Tuen kriteerit ovat kaikille kunnille samat. Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan suuntaamalla siihen vuoden 2020 lisätalousarviosta ELY-keskusten yritystukien myöntämisvaltuuksista 100 miljoonaa euroa.

Tuen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronan aiheuttamaa katkoa toiminnalle. Tuen määrä olisi vakio ja se olisi käytettävissä kaikkiin yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, erityisesti yritystoiminnasta aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin. Tukiohjelma olisi määräaikainen ja voimassa 6 kuukautta. Tuki on lähtökohtaisesti 2 000 euron suuruinen kerta-avustus. Tämä avustus otetaan jollain kaavalla huomioon, mikäli yksinyrittäjä hakee myös työttömyysturvaa. Haku on tarkoitus avata huhtikuun puoleenväliin mennessä.

Valtio suuntaa suoriin yritystukiin koronavirustilanteessa yhteensä miljardi euroa. Summasta 700 miljoonaa euroa on tarkoitettu Business Finlandin myöntämiin avustuksiin ja 300 miljoonaa euroa ELY-keskusten myöntämiin avustuksiin.

ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät yrittäjän lisäksi 1–5 henkeä. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. ELY-keskus julkaisee rahoituksesta lisätietoja verkkosivustollaan. Tämä avustus on avattu haettavaksi tiistaina 31.3.2020.

Business Finlandin kautta haettavat tuet on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, jotka työllistävät 6-250 henkeä. Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin.

BF:n rahoituspalvelut on suunnattu seuraaville aloille: matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden tuotantoketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoituksella yritys voi selvittää, suunnitella ja toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo alkavia ja toimivia yrityksiä yritystoiminnan eri vaiheissa; valtakunnallinen puhelinnumero puh. 0295 020 500 (arkisin klo 9.00–16.15)

Sivustot, joita nyt kannattaa seurata ovat: tem.fi, businessfinland.fi ja ely-keskus.fi.

Työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet muutoksia. Mistä on kyse?

Työmarkkinajärjestöt ovat todenneet, että koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen valtioneuvostolle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Työmarkkinoiden ehdotuksen perusteella on pikaisella aikataululla tehty työlainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia, joiden pyrkimyksenä on toiminnan ja työvoiman määrän sopeuttaminen mahdollisimman nopeasti. Tämä on tärkeää, jotta yritysten pidemmän aikavälin toiminta ja siten myös työpaikat saadaan turvattua.

Väliaikaiset muutokset työsopimuslakiin astuvat voimaan 1.4.2020 ja ne ovat voimassa 30.6.2020 asti. Alla muutokset lueteltuna: 

  1. YT-neuvottelujen neuvotteluaika lyhenee lomautustilanteessa 5 päivään
  2. Lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivästä 5 päivään
  3. Määräaikainenkin työntekijä voidaan lomauttaa
  4. Koeaikapurun voi tehdä tuotannollisista tai taloudellisista syistä
  5. Takaisinottovelvoite pitenee 9 kuukauden pituiseksi

Lisäksi muutoksia on tulossa työttömyysturvaan. Eduskunta hyväksyi 30.3.2020 työttömyysturvalakia koskevan väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Muutokset koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti. Työttömyysturvalakiin on valmisteilla myös muita muutoksia, kuten omavastuuajan poistuminen ja se, että työttömyysturvaa voisi saada lyhyemmän työskentelyn perusteella. Näiden muutosten käsittely eduskunnassa ei kuitenkaan ole vielä alkanut.

Olen varannut MMA:n lomahuoneiston. Voinko perua varauksen?

Mikäli olet sairastunut tai et muusta syytä voi hyödyntää keväälle tekemääsi lomahuoneiston varausta, voit perua varauksen. Lisätietoja ja yhteystiedot löydät täältä.

Miten koronavirus vaikuttaa pankkiasiointiini?

Löydät Danske Bankin sivuilta infopaketin, josta saat vastauksia kysymyksiin sekä tietoa pankin tarjoamasta tuesta ja joustomahdollisuuksista koronaviruksen aiheuttamassa erityistilanteessa.

Muistathan myös, että MMA:n jäsenenä voit aina käyttää asuntolainaan myönnettyjä lyhennysvapaita haluamallasi tavalla, juuri silloin kun kaipaat talouteesi joustoa. Voit hakea 4–12 kk pituisia lyhennysvapaita jaksoja ilman toimitusmaksua.

Lue lisätietoa aktiivisesti päivitettäviltä sivuilta.

Onko jossain lisää MMA:n jäsenyyteeni liittyviä kysymyksiä ja vastauksia?

Olemme koonneet kattavan listan jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Löydät ne tästä linkistä.

Where can I find frequently asked questions about coronavirus in English?

You can find information in English here.


Lue myös

Ota yhteyttä


Tämä artikkeli on julkaistu 16.3.2020 ja päivitetty 1.4.2020.